MŁODZIEŻOWY
DROGOWSKAZ ZAWODOWY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wsparcie osób w wieku 15-29 lat na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany jest w ramach  Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.

Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-20120 na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-32-0012/18 zawartej pomiędzy

Blue House S.C. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Projekt skierowany jest do 90 osób (w tym dla niepełnosprawnych) w wieku 15-29 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji

zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), 

oraz spełniają łącznie poniższe warunki:

 • są w wieku 15-29 lat;

 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

 • nie szkolą się;

 • są bierni zawodowo  (niezarejestrowane w UP).

UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);  

 2. Kursów / szkoleń (wypłacamy stypendium szkoleniowe); 

 3. 3-miesięcznych płatnych staży;

 4. Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;

 2. Materiały szkoleniowe;

 3. Jednorazowe stypendium szkoleniowe;

 4. Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1000 złotych netto za każdy miesiąc stażu;

 5. Zwrot kosztów dojazdu na staż;

 6. Wsparcie Agencji Zatrudnienia.

SZKOLENIA I KURSY

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

shutterstock_763348474.jpeg

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa zachodniopomorskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna  złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych); 

 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym, określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

shutterstock_759493999.jpeg

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ TERAZ

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się poniżej:

 1. Formularz rekrutacyjny,

 2. Regulamin,

 3. Harmonogram.

Udział w projekcie jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego!

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 051 308,72 zł

Zachęcamy do kontaktu z nami.

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. 

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura. 

 

INFORMACJE I ZAPISY:

KONTAKT

Plac Wolności 6
78-400 Szczecinek

Zapleczna 7D/13
78-100 Kołobrzeg

(94) 372 14 13

(94) 352 22 27
shutterstock_400217065.jpeg
 

Projekt realizowany w ramach wsparcia osób młodych na regionalnym rynku pracy

©2019 by Blue House. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now